`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng hạt α có động năng 5,00 MeV bắn vào hạt nhân \({}_7^{14}N\) đứng yên gây ra phản ứng: \({}_2^4{\rm{He}} + {}_7^{14}N \to {}_1^1{\rm{H + X}}\) Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 272227: Dùng hạt α có động năng 5,00 MeV bắn vào hạt nhân \({}_7^{14}N\) đứng yên gây ra phản ứng: \({}_2^4{\rm{He}} + {}_7^{14}N \to {}_1^1{\rm{H + X}}\) Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,62 MeV. 

B. 0,92 MeV. 

C. 0,82 MeV. 

D. 0,72 MeV.

Câu hỏi : 272227
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Ta có  \({K_X} + {K_H} = 5 - 1,21 = 3,79 \to {K_H} = 3,79 - {K_X}\) ; Vẽ giản đồ véc tơ \(\overrightarrow {{P_\alpha }}  = \overrightarrow {{P_X}}  + \overrightarrow {{P_H}} \); gọi b là góc hợp bởi hướng lệch của hạt X so với hướng chuyển động của hạt α ta có

  \(\cos \beta  = \frac{{p_X^2 + p_\alpha ^2 - p_H^2}}{{2{p_X}{p_\alpha }}} = \frac{{17{K_X} + 20 - 3,79 + {K_X}}}{{4\sqrt {85} \sqrt {{K_X}} }} = \frac{{18\sqrt {{K_X}}  + \frac{{16,21}}{{\sqrt {{K_X}} }}}}{{4\sqrt {85} }}\)

  Để b đạt giá trị lớn nhất khi KX = 0,9MeV

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO