`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 30 V. Khi C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là

Câu 272246: Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 30 V. Khi C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là

A. uMN = 15\(\sqrt3\)cos(100πt +\({{5{\rm{\pi }}} \over 6}\) ) V. 

B. uMN = 15\(\sqrt3\)cos(100πt +\({{{\rm{\pi }}} \over 3}\) ) V.  

C. uMN = 30\(\sqrt3\)cos(100πt +\({{5{\rm{\pi }}} \over 6}\) ) V.        

D. uMN = 30\(\sqrt3\)cos(100πt +\({{{\rm{\pi }}} \over 3}\) ) V.

Câu hỏi : 272246
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Đáp án A

        Khi C=Co UMN đạt cực đại, I=Imax ta có Z=R và ZL=ZCo; \({U_{AN}} = 30\sqrt 2  = \frac{{15\sqrt 2 }}{R}\sqrt {{R^2} + Z_L^2}  \to {Z_L} = R.\sqrt 3 \)

        Khi C=0,5Co thì ZC=2ZL=\(2R\sqrt 3 \); góc lệch pha giữa i và u\(\tan \varphi  = \frac{{R\sqrt 3  - 2.R\sqrt 3 }}{R} =  - \sqrt 3  \to \varphi  =  - \frac{\pi }{3}\)

        \({\phi _{uL}} = 100\pi t + \frac{\pi }{3} + \frac{\pi }{2} = 100\pi t + \frac{{5\pi }}{6}\); \({u_L} = \frac{{30R\sqrt 3 }}{{\sqrt {{R^2} + 3{R^2}} }}c{\rm{os}}\left( {{\rm{100}}\pi {\rm{t + }}\frac{{5\pi }}{{\rm{6}}}} \right)(V)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com