Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan 10 gam hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khác nhau?

Câu 272868: Hoà tan 10 gam hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khác nhau?

A. 13,6 (g). 

B. 14,26 (g).

C. 10,33 (g).

D. 11,065  (g).

Câu hỏi : 272868

Phương pháp giải:

Gọi 2 kim loại hoá trị II và III lần lượt là X và Y ta có phương trình phản ứng:


XCO3 + 2HCl → XCl2 + CO2 + H2O                        (1)


Y2(CO3)3 + 6HCl → 2YCl + 3CO2 + 3H2O              (2).


\({n_{C{O_2}}} = \frac{{{V_{C{O_2}}}}}{{22,4}} = ?mol\)


\({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} = ?mol\)


nHCl = 2nCO2  = ? mol


=> mHCl


Gọi x là khối lượng muối khan (XCl2  + YCl3)


ĐLBTKL      => x

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi 2 kim loại hoá trị II và III lần lượt là X và Y ta có phương trình phản ứng:

  XCO3 + 2HCl → XCl2 + CO2 + H2O                        (1)

  Y2(CO3)3 + 6HCl → 2YCl + 3CO2 + 3H2O              (2).

  Số mol CO2 thoát ra (đktc) ở phương trình 1 và 2 là:

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03mol\)

  \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} = 0,03mol\)

  nHCl = 2nCO2  =2.0,03=0,06 mol

  => mHCl = 0,06 . 36,5 = 2,19 gam

  Gọi x là khối lượng muối khan (XCl2  + YCl3)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  10 + 2,19 = x + 44 . 0,03 + 18. 0,03

  => x = 10,33 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com