Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai  (P) ♂ AaBbDD × ♀ AabbDd. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội ở F1 là

Câu 273006:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai  (P) ♂ AaBbDD × ♀ AabbDd. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội ở F1 là

A. \(\frac{1}{4}\). 

B. \(\frac{1}{{16}}\).

C. \(\frac{1}{8}\). 

D. \(\frac{3}{8}\).

Câu hỏi : 273006
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỷ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội là \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{3}{8}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com