Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng sau:

1. Glucozo + Br2

2. Glucozo + AgNO3/NH3

3. Lên men glucozo

4. Glucozo + H2

5. Glucozo + (CH3CO)2O có mặt piridin

6. Glucozo tác dụng với Cu(OH)2/ OH- ở nhiệt độ thường

Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 273049: Cho các phản ứng sau:


1. Glucozo + Br2


2. Glucozo + AgNO3/NH3


3. Lên men glucozo


4. Glucozo + H2


5. Glucozo + (CH3CO)2O có mặt piridin


6. Glucozo tác dụng với Cu(OH)2/ OH- ở nhiệt độ thường


Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6

B. 1, 2, 4

C. 1, 2, 3, 5

D. 1, 2, 3, 4, 6

Câu hỏi : 273049
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com