Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính chất của glucozo là: kết tinh (1), có vị ngọt (2), màu trắng (3), thủy phân trong nước (4), thể hiện tính chất của poliancol (5), thể hiện tính chất của axit (6), thể hiện tính chất của anđehit (7), thể hiện tính chất của este (8). Những tính chất đúng là

Câu 273048: Tính chất của glucozo là: kết tinh (1), có vị ngọt (2), màu trắng (3), thủy phân trong nước (4), thể hiện tính chất của poliancol (5), thể hiện tính chất của axit (6), thể hiện tính chất của anđehit (7), thể hiện tính chất của este (8). Những tính chất đúng là

A. (1), (2), (3), (5), (7)

B. (1), (2), (5), (7)

C. (1), (2), (3), (4), (8)

D. (4), (6), (7), (8)

Câu hỏi : 273048

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí và hóa học của glucozo.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com