Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Tiến hành lai giữa cây hoa vàng với cây hoa trắng thì ở F1 thu được các cây hoa vàng và các cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1 tạp giao, ở F2 sẽ thu được tỉ lệ phân tính gồm:

Câu 273375: Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Tiến hành lai giữa cây hoa vàng với cây hoa trắng thì ở F1 thu được các cây hoa vàng và các cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1 tạp giao, ở F2 sẽ thu được tỉ lệ phân tính gồm:

A. 15cây hoa vàng  : 1 cây hoa trắng.

B. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa vàng.

C. 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.

D. 1 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng

Câu hỏi : 273375
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng

  Hoa vàng lai hoa trắng, đời con có cả hoa vàng lẫn hoa trắng chứng tỏ cây hoa vàng là cây dị hợp tử Aa, có chứa cả gen lặn.

  P: Aa × aa

  F1: 1/2 Aa:1/2aa 

  F1 × F1 : (1/2 Aa:1/2aa) × (1/2 Aa:1/2aa)

  Giao tử F1: 1/4A:3/4a

  F2: 7/16 A- : 9/16 aa

  Vậy tỉ lệ phân tính là 7 vàng : 9 trắng

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com