Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Câu 276824: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

A. anilin, metylamin, amoniac.

B. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

D. benzylamin, amoniac, natri axetat.

Câu hỏi : 276824
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Anilin C6H5NH2 mặc dù có tính bazơ (tác dụng được với axit) nhưng tính bazơ rất yếu (không làm xanh quỳ tím, cũng không làm hồng phenolphtalein) → loại A, C.

  Amoni clorua NH4Cl có môi trường axit, làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ → loại B.

  Các chất benzylamin C6H5CH2NH2, amoniac NH3, natri axetat CH3COONa đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com