Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị nào cho rằng chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân?

Câu 276893: Hội nghị nào cho rằng chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân?

A. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930).

B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936).

C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939).

D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).

Câu hỏi : 276893

Phương pháp giải:

sgk trang 109.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác định chuẩn bị khởi nghĩa là trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com