Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây thuộc hoạt động chuẩn bị lực lượng vũ trang cho Cách mạng tháng Tám?

Câu 276894: Nội dung nào sau đây thuộc hoạt động chuẩn bị lực lượng vũ trang cho Cách mạng tháng Tám?

A. Vận động quần chúng tham gia các hội Cứu quốc.

B.  Phát triển lực lượng từ đội du kích Bắc Sơn – Võ Nhai.

C.  Đề ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam.

D. Vận động binh lính người việt trong quân đội Pháp đấu tranh chống phát xít.

Câu hỏi : 276894

Phương pháp giải:

sgk trang 109.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Về xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng đã chủ trương phát triển lực lượng từ đội du kích Bắc Sơn, thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 – 2 – 1941), sau đó là Trung đội cứu quốc quân II (15 – 9 – 1941).

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com