Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở, trong đó có 1 este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít khí O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO­2. Đun nóng 11,88 gam X với 310 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa 1 ancol đơn chức Z. Cho hết lượng Z tác dụng với Na dư thì khối lượng bình chứa Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), thu được 2,016 lít khí (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của các este trong hỗn hợp X.

Câu 280587: Hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở, trong đó có 1 este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít khí O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO­2. Đun nóng 11,88 gam X với 310 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa 1 ancol đơn chức Z. Cho hết lượng Z tác dụng với Na dư thì khối lượng bình chứa Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), thu được 2,016 lít khí (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của các este trong hỗn hợp X.

A. C5H8O2; C8H12O4        

B. C5H10O2; C8H12O4      

C. C5H8O2; C6H10O4        

D. C5H8O2; C6H10O4        

Câu hỏi : 280587

Phương pháp giải:

Theo giả thiết ta có số mol O2 = 0,66; CO2 = 0,57 mol


Áp dụng BTKL  tính được H2O = 7,92 gam => số mol H2O = 0,44 mol


Bảo toàn nguyên tố oxi ta có số mol O (trong X) = 0,26 mol => số mol nhóm COO = 0,13 mol


Gọi công thức của ancol Z là ROH => công thức chung của 4 este là R(COOR)n, ta có


R(COOR)n  + nNaOH     →        R(COONa)n  + nROH


Từ đó suy ra số mol ROH = NaOH = 0,13 mol => số mol NaOH còn trong Y là 0,18 mol


Ta có: ROH + Na →  RONa   + 0,5H2


Bảo toàn khối lượng suy ra khối lượng của ROH = 5,85 + 0,065.2 = 5,98 gam


Từ đó ta có: R + 17 = 46 => R = 29, vậy R là C2H5


Ta có:  R(COONa)n  + nNaOH    →  RHn  + nNa2CO3


Theo PT và giả thiết ta có R(COONa)n = RHn  = 0,09 mol                              


(NaOH còn dư và R(COONa)n  hết vì n < 2)


Gọi công thức của este đơn chức  là CnHm+1COOC2H5 (y mol)


 => 3 este 2 chức là CnHm(COOC2H5)2 (x mol)  (vì muối tạo ra khi phản ứng với NaOH  đun nóng chỉ tạo một hidrocacbon duy nhất)


→Công thức của các este

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo giả thiết ta có số mol O2 = 0,66; CO2 = 0,57 mol

  Áp dụng BTKL  tính được H2O = 7,92 gam => số mol H2O = 0,44 mol

  Bảo toàn nguyên tố oxi ta có số mol O (trong X) = 0,26 mol => số mol nhóm COO = 0,13 mol

  Gọi công thức của ancol Z là ROH => công thức chung của 4 este là R(COOR)n, ta có

  R(COOR)n  + nNaOH     →    R(COONa)n  + nROH

  Từ đó suy ra số mol ROH = NaOH = 0,13 mol => số mol NaOH còn trong Y là 0,18 mol

  Ta có: ROH + Na    →   RONa   + 0,5H2

  Bảo toàn khối lượng suy ra khối lượng của ROH = 5,85 + 0,065.2 = 5,98 gam

  Từ đó ta có: R + 17 = 46 => R = 29, vậy R là C2H5

  Ta có:  R(COONa)n  + nNaOH   →  RHn  + nNa2CO3

  Theo PT và giả thiết ta có R(COONa)n = RHn  = 0,09 mol                               

  (NaOH còn dư và R(COONa)n  hết vì n < 2)

  Gọi công thức của este đơn chức  là CnHm+1COOC2H5 (y mol)

   => 3 este 2 chức là CnHm(COOC2H5)2 (x mol)  (vì muối tạo ra khi phản ứng với NaOH  đun nóng chỉ tạo một hidrocacbon duy nhất)

  Từ trên ta có hệ:   Tổng số mol este là   x + y = 0,09;

                                Tổng số nhóm COO là  2x + y = 0,13    => x = 0,04;  y = 0,05

  Từ đó suy ra : Số nguyên tử C = 0,04(n + 6) + 0,05(n + 3) = 0,57

  => n = 2

  Số nguyên tử H = 0,04(m + 10) + 0,05(m + 6) = 0,88 => m = 2.

  Vậy CTPT của este đơn chức là C5H8O2, cấu tạo:

                                                      CH2=CH-COOCH-CH3

  CTPT của 3 este 2 chức là C8H12O4,

  CTCT:  CH2=CH(COOC2H5)2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com