`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 5\cos \left( {10\pi t} \right)\left( {cm} \right)\). Khi đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là

  

Câu 282543: Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 5\cos \left( {10\pi t} \right)\left( {cm} \right)\). Khi đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là


  

A. 0,5 cm/s.

B. 5 cm/s.    

C. 50 cm/s. 

D. 0,5π m/s.

Câu hỏi : 282543
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Phương pháp : Áp dụng công thức tính vận tốc cực đại \({v_{\max }} = \omega A\)

  Cách giải:

  Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó đạt giá trị cực đại ta có

  \({v_{\max }} = \omega A = 10\pi .5 = 50\pi \left( {cm/s} \right) = 0,5\pi \left( {m/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com