`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 282562: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa  \(v = 120\cos \left( {20t} \right)\left( {{\text{cm/s}}} \right)\) (t tính bằng giây). Vào thời điểm \(t = \frac{T}{6}\) với T là chu kì dao động, vật có li độ là

A. 3 cm.  

B. -3 cm.     

C. $3\sqrt 3 $cm. 

D. $ - 3\sqrt 3 $cm.

Câu hỏi : 282562

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com