`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa  \(v = 120\cos \left( {20t} \right)\left( {{\text{cm/s}}} \right)\) (t tính bằng giây). Vào thời điểm \(t = \frac{T}{6}\) với T là chu kì dao động, vật có li độ là

Câu 282562: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa  \(v = 120\cos \left( {20t} \right)\left( {{\text{cm/s}}} \right)\) (t tính bằng giây). Vào thời điểm \(t = \frac{T}{6}\) với T là chu kì dao động, vật có li độ là

A. 3 cm.  

B. -3 cm.     

C. $3\sqrt 3 $cm. 

D. $ - 3\sqrt 3 $cm.

Câu hỏi : 282562
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình li độ dao động của vật là \(v = x' =  > x = 6\cos \left( {20t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

  Chu kỳ dao động của vật là $T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{20}} = \frac{\pi }{{10}}s$

  Li độ của vật vào điểm \(t = \frac{T}{6}\) là :

  \(x = 6.\cos \left( {20.{\pi  \over {10.6}} - {\pi  \over 2}} \right) = 6.\cos \left( { - {\pi  \over 6}} \right) = 6.{{\sqrt 3 } \over 2} = 3\sqrt 3 cm\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com