Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to complete each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

Choose the best answer to complete each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

Câu 1: Humans depend on species diversity to provide food, clean air and water, and fertile soil for agriculture.

A. destruction              

B. contamination         

C. fertilizer                  

D. variety

Câu hỏi : 288519

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  diversity (n): sự đa dạng

  destruction (n): sự phá hủy

  contamination (n): sự ô nhiễm

  fertilizer (n): phân bón            

  variety (n): sự khác nhau, nhiều thứ (khác nhau)

  => diversity  = variety

  Tạm dịch: Con người phụ thuộc vào sự đa dạng của các giống loài để cung cấp thức ăn, không khí sạch và nước, và đất màu mỡ cho nông nghiệp.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Life on Earth is disappearing fast and will continue to do so unless urgent action is taken.

A. vanishing                

B. damaging                

C. polluting                

D. destroying

Câu hỏi : 288520

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  disapper (v): biến mất

  vanish (v): biến mất, tan biến 

  damage (n,v): sự thiệt hại, làm thiệt hại, làm hư hỏng

  pollute (v): làm ô nhiễm                     

  destroy (v): phá hủy

  => disapper = vanish

  Tạm dịch: Sự sống trên trái đất đang tan biến một cách nhanh chóng và còn tiếp tục như thế trừ khi hành động cấp bách được thực hiện.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:  Hunting for meat and burning forests for soil cause destruction to wildlife.

A. organization            

B. contamination         

C. protection               

D. damage

Câu hỏi : 288521

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  destruction (n): sự phá hủy

  organization (n): tổ chức, sự tổ chức

  contamination (n): sự ô nhiễm            

  protection (n): sự bảo vệ

  damage (n,v): sự thiệt hại, làm thiệt hại, làm hư hỏng

  => destruction = damage

  Tạm dịch: Săn bắt vì thịt và đốt rừng vì đất gây ra sự phá hủy đến động vật hoang dã.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: We have to apply effective measures to save many plant and animal species _______ extinction.

A. from                        

B. in

C. for

D. on

Câu hỏi : 288522

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:  

  to save sth from extinction: cứu cái gì đó khỏi bị tuyệt chủng

  Tạm dịch: Chúng ta phải áp dụng những biện pháp hiệu quả để cứu nhiều loài cây và động vật khỏi sự tuyệt chủng.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Over-exploitation for food, pets, and medicine, pollution, and disease are recognized _______ a serious threat _______ extinction.

A. as/ of  

B. to/ for  

C. over/ with    

D. upon/ at

Câu hỏi : 288523

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be regonized as: được nhận định, được xem là

  threat of sth: nguy cơ, mối nguy

  Tạm dịch: Khai thác quá độ thức ăn, vật nuôi, và thuốc, sự ô nhiễm, và bệnh tật được xem là một mối nguy khủng khiếp của sự tuyệt chủng.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Clearing forests for timber has resulted _______ the loss of biodiversity.

A. with                        

B. at

C. in

D. for

Câu hỏi : 288524

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be result in sth: dẫn đến, đưa dến, kết quả là.....

  Tạm dịch: Khai thác rừng để lấy gỗ đã dẫn đến kết quả là sự mất mát trong đa dạng sinh học.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: The world's biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife _______.

A. prosperous              

B. prefect                    

C. vulnerable               

D. remained

Câu hỏi : 288525

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  prosperous (a): thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh

  prefect (a): hoàn hảo               

  vulnerable (a): dễ bị tổn thương, dễ bị tấn công

  remain (a): còn lại

  Tạm dịch: Sự đa dạng sinh học của thế giới đang giảm ở một tốc độ chưa từng thấy trước đây, điều mà khiến động vật hoang dã trở nên dễ bị tấn công.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: _______ is the protection of environment and natural resources.

A. Survival                                   

B. Commerce                    

C. Conservation          

D. bridge

Câu hỏi : 288526

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  survival (n): sự sống sót

  commerce (n): việc buôn bán, thương mại     

  conservation (n): sự bảo tồn, sự bảo vệ

  extinction (n): sự tuyệt chủng

  Tạm dịch: Sự bảo tồn là sự bảo vệ môi trường và những tài nguyên thiên nhiên.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife to the _______ of extinction.

A. wall                                        

B. fence                       

C. verge                     

D. bridge

Câu hỏi : 288527

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be on the verge/ edge/ brink of extinction: có nguy cơ bị tuyệt chủng, sắp (gần như) bị tuyệt chủng

  Tạm dịch: Những hóa chất đọc hại từ các nhà máy là một trong những nhân tố nghiêm trọng mà dẫn động vật hoang dã đến bờ vực của sự tuyệt chủng.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Contamination and global warming have driven many species of animals and plants _______ the threat of extinction.

A. for                                     

B. to

C. with 

D. on

Câu hỏi : 288528

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to drive (một hoặc nhiều giống loài) to extinction: đưa một/ nhiều giống loài đến nguy cơ bị tuyệt chủng

  Tạm dịch: Sự làm ô nhiễm và hiệu ứng nóng lên toàn cầu đã đưa nhiều giống loài động vật và cây cỏ đến sự đe dọa của sự tuyệt chủng.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: Although we are aware _______ the importance of environment, we still overexploit it.

A. from

B. on

C. for

D. of

Câu hỏi : 288529

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be aware of sth: có ý thức, có hiểu biết về cái gì

  Tạm dịch: Mặc dù chúng ta hiểu về tầm quan trọng của môi trường, chúng ta vẫn khai thác quá độ nó.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: They have built a particular reserve' which is suitable _______ pandas.

A. at

B. upon

C. in

D. for

Câu hỏi : 288530

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be suitable for sbd/ sth: phù hợp với ai/ cái gì

  Tạm dịch: Họ đã xây lên những khu bảo tồn đặc biệt mà phù hợp cho gấu trúc.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: Many species have become extinct each year before biologists can identify them.

A. destroy                    

B. drain                       

C. endanger                 

D. discover

Câu hỏi : 288531

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  identify (v): xác định, nhận diện

  destroy (v): hủy hoại

  drain (n,v): cống, rãnh, làm cạn, làm kiệt quệ            

  endanger (v): gây nguy hiểm

  discover (v): khám phá

  => identify = discover

  Tạm dịch: Nhiều giống loài đã trở nên tuyệt chủng hàng năm trước khi những nhà sinh học nhận diện được chúng.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: If an area is _______, all the trees there are cut down or destroyed.

A. endangered             

B. deforested              

C. contaminated          

D. polluted

Câu hỏi : 288532

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  endanger (v): gây nguy hiểm, đe dọa

  deforest (v): phá rừng             

  contaminate (v): làm ô nhiễm

  pollute (v): làm ô nhiễm

  Tạm dịch: Nếu một khu vực bị phá rừng, tất cả các cây ở đó bị chặt xuống hoặc phá hủy.

  Đáp án: B                       

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: Humans depend on species diversity to provide food, clean air and water, and fertile soil for agriculture.                        

A. raise                        

B. produce                   

C. supply                     

D. reserve

Câu hỏi : 288533

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  provide (v): cung cấp

  raise (v): nuôi lớn, tăng lên, xây lên, nêu lên              

  produce (v): sản xuất

  supply (n,v): sự cung cấp, sự cung ứng, cung cấp

  reserve (n,v): sự để dành, để dành, dự trữ

  => provide = supply

  Tạm dịch: Con người phụ thuộc vào sự đa dạng của các giống loài để cung cấp thức ăn, không khí sạch và nước, và đất màu mỡ cho nông nghiệp.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16: Many schools provide environmental education to increase students' awareness of conservation needs.

A. effort                       

B. benefit                     

C. exploitation             

D. knowledge

Câu hỏi : 288534

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  awareness (n): sự ý thức, sự nhận biết

  effort (n): sự nỗ lực, sự cố gắng

  benefit (n): lợi ích

  exploitation (n): sự khai thác

  knowledge (n): kiến thức

  => awareness = knowledge

  Tạm dịch: Nhiều ngôi trường cung cấp những giáo dục về môi trường để tăng ý thức của học sinh về những nhu cầu bảo tồn.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17: All the countries of the area have _______ to protect their wildlife but they are rarely enforced.

A. efforts                     

B. laws                        

C. results                     

D. reserves

Câu hỏi : 288535

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  effort (n): sự nỗ lực, sự cố gắng

  law (n): luật lệ

  result (n): kết quả, thành quả

  reserve (n,v): sự để dành, để dành, dự trữ

  Tạm dịch: Tất cả những đất nước của khu vực đều có luật lệ để bảo vệ động vật hoang dã nhưng chúng hiếm khi được thi hành

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18: Forest dwellers had always hunted the local _______ but their needs had been small.

A. wildlife                   

B. commerce               

C. reserve                    

D. generation

Câu hỏi : 288536

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  wildlife (n): động vật hoang dã          

  commerce (n): việc buôn bán, thương mại     

  reserve (n,v): sự để dành, để dành, dự trữ

  generation (n): thế hệ

  Tạm dịch: Người ở rừng đã luôn săn bắt động vật hoang dã ở địa phương nhưng nhu cầu của họ ít.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19: 15,589 species (7,266 animal species and 8,323 plant species) are now considered _______ risk _______ extinction.

A. at / of  

B. on / in  

C. for / with 

D. in / at

Câu hỏi : 288537

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to be at risk of sth: đối mặt nguy hiểm, có thể gặp rủi ro

  Tạm dịch: 15,589 giống loài (7,266 loài động vật and 8,323 loại cây) bây giờ được coi là đối mặt với sự tuyệt chúng.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20: It is found that endangered species are often concentrated in areas that are poor and densely populated, such as much of Asia and Africa.

A. disappeared            

B. increased                 

C. threatened               

D. reduced

Câu hỏi : 288538

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  endangered (v): bị nguy hiểm, bị đe dọa

  disappered (v): bị biến mất

  increased (v): tăng

  threatened (v): bị đe dọa, hăm dọa, báo hiệu, có nguy cơ

  reduced (v): bị giảm

  => endangered = threatened

  Tạm dịch: Điều được tìm thấy là các giống loài đang bị nguy hiểm thường tập trung ở những khu vực mà dân số nghèo và đông, như là đa số của Châu Á và Châu Phi.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com