Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Làm theo yêu cầu dưới đây:

Làm theo yêu cầu dưới đây:

Câu 1:  Viết phân số \(\frac{{17}}{2}\) dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10, 100, 1000.

A. \(\frac{{17}}{10}\); \(\frac{{17}}{100}\); \(\frac{{17}}{1000}\)

B. \(\frac{{17}}{100}\)

C. \(\frac{{8500}}{{1000}}\); \(\frac{{850}}{{100}}\); \(\frac{{85}}{{10}}\)

D. \(\frac{{850}}{{100}}\); \(\frac{{85}}{{10}}\)

Câu hỏi : 289719
Phương pháp giải:

- Biến đổi sao cho mẫu số của phân số có dạng 10, 100, 1000 bằng cách nhân cả tử và mẫu với cùng một số a khác 0.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\frac{{17}}{2} = \frac{{17 \times 5}}{{2 \times 5}} = \frac{{85}}{{10}}\) (nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 5)

          \(\frac{{17}}{2} = \frac{{17 \times 50}}{{2 \times 50}} = \frac{{850}}{{100}}\) (nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 50)

                 \(\frac{{17}}{2} = \frac{{17 \times 500}}{{2 \times 500}} = \frac{{8500}}{{1000}}\) (nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 500)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Viết ba phân số thập phân mới tìm được thành ba số thập phân.

A. 8,5;8,5;8,5

B. 17,2; 17,2; 17,2.

C. 8,2; 8,2; 8,2.

D. 8,7; 8,7; 8,5.

Câu hỏi : 289720
Phương pháp giải:

- Viết phân số thập phân thành số thập phân: Mẫu số của phân số thập phân có bao nhiêu chữ số 0 thì số thập phân có bấy nhiêu chữ số sau dấu phẩy. Ví dụ: \(\frac{{23}}{{100}} = 0,23\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  \(\begin{array}{l}\frac{{85}}{{10}} = 8,5\\\frac{{850}}{{100}} = 8,5\\\frac{{8500}}{{1000}} = 8,5\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Có thể viết \(\frac{{17}}{2}\)  thành những số thập phân nào?

A. \(\frac{{17}}{2} = 8,5 = 8,50 = 8,500 = 8,05000,...\)

B. \(\frac{{17}}{2} = 0,85 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,...\)

C. \(\frac{{17}}{2} = 8,2 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,...\)

D. \(\frac{{17}}{2} = 8,5 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,...\)

Câu hỏi : 289721
Phương pháp giải:

- Đổi phân số thành phân số thập phân rồi chuyển nó về số thập phân, hoặc lấy tử số chia cho mẫu số. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.


Ví dụ: \(\begin{array}{l}0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000\\8,75 = 8,750 = 8,7500\\16 = 16,0 = 16,00 = 16,000\end{array}\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có thể viết như sau:

  \(\frac{{17}}{2} = 8,5 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,...\)

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com