Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hộp có 5 bi đen, 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất 2 bi được chọn có cùng màu là:

Câu 291556: Một hộp có 5 bi đen, 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất 2 bi được chọn có cùng màu là:

A.  \(\dfrac{1}{4}\).                                

B.  \(\dfrac{1}{9}\).                                            

C.  \(\dfrac{4}{9}\).                                            

D.  \(\dfrac{5}{9}\).

Câu hỏi : 291556

Phương pháp giải:

Xác suất của biến cố A: \(P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn 2 bi bất kì từ 9 bi ta có: \(n\left( \Omega  \right) = C_9^2 = 36\)

  Gọi A là biến cố hai bi được chọn cùng màu, ta có: \(n\left( A \right) = C_4^2 + C_5^2 = 16\)

  Vậy, xác suất của biến cố A là: \(P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \dfrac{{16}}{{36}} = \dfrac{4}{9}\).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com