Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Biết công suất chiếu sáng vào tấm pin là 0,1 W. Lấy h = 6,625.10−34 J.s. Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là 

Câu 297847: Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Biết công suất chiếu sáng vào tấm pin là 0,1 W. Lấy h = 6,625.10−34 J.s. Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là 

A. 3,02.1017

B. 7,55.1017

C. 3,77.1017

D. 6,04.1017 .

Câu hỏi : 297847

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng của một photon: \(\varepsilon =hf\)


+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P=n\varepsilon \)


Với n: số photon đập vào trong mỗi giây

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Năng lượng của một photon: \(\varepsilon =hf={{6,625.10}^{-34}}{{.5.10}^{14}}={{3,3125.10}^{-19}}J\)

  + Công suất chiếu sáng vào tấm pin: \(P=n\varepsilon \to n=\frac{P}{\varepsilon }=\frac{0,1}{{{3,3125.10}^{-19}}}\approx {{3,02.10}^{17}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com