Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng \(2a\) và bán kính đáy bằng \(a\). Thể tích của khối nón đã cho bằng:

Câu 299099: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng \(2a\) và bán kính đáy bằng \(a\). Thể tích của khối nón đã cho bằng:

A. \(\frac{{\sqrt 3 \pi {a^3}}}{3}\)  

B.  \(\frac{{\sqrt 3 \pi {a^3}}}{2}\)   

C. \(\frac{{2\pi {a^3}}}{3}\)     

D. \(\frac{{\pi {a^3}}}{3}\)

Câu hỏi : 299099
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com