`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(k\) và \(n\) là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn \(k \le n\) , mệnh đề nào dưới đây đúng?

    

Câu 299114: Với \(k\) và \(n\) là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn \(k \le n\) , mệnh đề nào dưới đây đúng?


    

A. \(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}\)                                         

B.  \(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!}}\)       

C.  \(C_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}}\)  

D.  \(C_n^k = \frac{{k!\left( {n - k} \right)!}}{{n!}}\)

Câu hỏi : 299114
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com