`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng đầu \({u_1} = 2\)  và công sai \(d = 5.\) Giá trị của \({u_4}\) bằng

     

Câu 299115: Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng đầu \({u_1} = 2\)  và công sai \(d = 5.\) Giá trị của \({u_4}\) bằng


     

A. \(22\)                             

B. \(17\)                            

C. \(12\)                            

D. \(250\)

Câu hỏi : 299115
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO