Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được a mol kết tủa. Giá trị của a là

Câu 300322: Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được a mol kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,15 mol. 

B. 0,3 mol. 

C. 0,2 mol. 

D. 0,35 mol.

Câu hỏi : 300322

Phương pháp giải:

Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm:


Tính tỉ lệ: \(\frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}(*)\)


+ (*) ≥ 2 => Chỉ tạo muối CO32-


+ 1 < (*) < 2 => Tạo muối CO32- và HCO3-


+ (*) ≤ 1 => Chỉ tạo muối HCO3-

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCO2 = 0,5 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,8 mol

  \(1 < \frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,8}}{{0,5}} = 1,6 < 2\) => tạo 2 muối CO32- (x mol) và HCO3- (y mol)

  BTNT “C” => nCO2 = nCO32- + nHCO3- => x + y = 0,5 (1)

  BTĐT: 2nBa2+ = 2nCO32- + nHCO3- => 2x + y = 0,8 (2)

  Giải (1) và (2) thu được x = 0,3 và y = 0,2

  nBa2+ (0,4 mol) > nCO32- (0,3 mol) => CO32- hết, Ba2+

  => nBaCO3 = nCO32- = 0,3 mol

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com