Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bể nước hình lập phương có cạnh 2m. Ở trên đáy trên người ta làm một cái nắp bể hình vuông có cạnh 60cm. Tính diện tích bê tông để làm bể. Không tính phần nắp bể.

 

 

Câu 301395: Một bể nước hình lập phương có cạnh 2m. Ở trên đáy trên người ta làm một cái nắp bể hình vuông có cạnh 60cm. Tính diện tích bê tông để làm bể. Không tính phần nắp bể.


 


 

A.  \(2,364{m^2}\)                             

B. \(2364{m^2}\)                  

C. \(236,4{m^2}\)                     

D. \(23,64{m^2}\)

Câu hỏi : 301395

Phương pháp giải:

Tính diện toàn phần của bể nước rồi trừ đi diện tích phần nắp bể. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là : \(2 \times 2 \times 6 = 24\left( {{m^2}} \right)\)

  Đổi : \(60cm = 0,6m\)

  Diện tích phần nắp bể là : \(0,6 \times 0,6 = 0,36\left( {{m^2}} \right)\)

  Diện tích bê tông làm bể (không tính phần nắp bể là :

  \(24 - 0,36 = 23,64\left( {{m^2}} \right)\)

  Đáp số : \(23,64{m^2}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com