Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khí CO qua ống sứ chứa 10 gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO; Fe2O3; FeO; Fe3O4 và MgO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y và 8 gam rắn Z. Cho Y qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

Câu 301494: Cho khí CO qua ống sứ chứa 10 gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO; Fe2O3; FeO; Fe3O4 và MgO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y và 8 gam rắn Z. Cho Y qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 50,0.

B. 12,5.

C. 25,0.

D. 20,0.

Câu hỏi : 301494

Phương pháp giải:

Khi khử oxit kim loại bằng CO: nCO pư = nO pư = nCO2


Khi CO2 phản ứng với Ca(OH)2 dư: nCaCO3 = nCO2 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  rắn giảm = mO pư = 2 gam ⟹ nO = 2/16 = 0,125 mol

  Khi khử oxit kim loại bằng CO:

  CO   +   O    →   CO2

             0,125 → 0,125 (mol)

  Khi CO2 phản ứng với Ca(OH)2 dư:

  nCaCO3 = nCO2 = 0,125 mol

  ⟹ mCaCO3 = 0,125.100 = 12,5 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com