`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính thể tích của hình lập phương sau đây:


Câu 302211: Tính thể tích của hình lập phương sau đây:
A. \(3,475{m^3}\)

B. \(3,385{m^3}\)

C. \(3,375{m^3}\)

D. \(3,275{m^3}\)

Câu hỏi : 302211

Phương pháp giải:

 Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:


\(V = a \times a \times a\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích của hình lập phương cạnh 1,5m là:

  \(1,5 \times 1,5 \times 1,5 = 3,375\left( {{m^3}} \right)\)

  Đáp số: \(3,375{m^3}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com