`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Janet admitted _______ the car without insurance.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 304263: Janet admitted _______ the car without insurance.

A. to be driving 

B. being driven  

C. to have driven  

D. having driven

Câu hỏi : 304263

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phrase, chủ động bị động

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta có cụm “admit doing sth”: thừa nhận làm cái gì

  Chủ ngữ trong câu là người, và về nghĩa thì câu này là câu chủ động, cho nên đáp án B loại

  Tạm dịch: Janet thừa nhận đã lái xe mà không có bảo hiểm.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com