Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn quang điện của natri là 0,5µm. Tỉ số công thoát electron của đồng và công thoát electron của natri là 1,67. Giới hạn quang điện của đồng là:

 


Câu 306637: Giới hạn quang điện của natri là 0,5µm. Tỉ số công thoát electron của đồng và công thoát electron của natri là 1,67. Giới hạn quang điện của đồng là:


 
A. 0,40µm   

B. 0,30µm  

C. 0,84µm   

D. 0,60µm

Câu hỏi : 306637

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công thức tính công thoát: \(A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Tỉ số công thoát electron của đồng và công thoát electron của natri là 1,67

  \( \Rightarrow \frac{{{A_{Cu}}}}{{{A_{Na}}}} = \frac{{{\lambda _{0Na}}}}{{{\lambda _{0Cu}}}} = 1,67 \Rightarrow {\lambda _{0Cu}} = \frac{{{\lambda _{0Na}}}}{{1,67}} = \frac{{0,5}}{{1,67}} \approx 0,3\mu m\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com