Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(A\left( { - 2;3;1} \right)\). Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox có tọa độ là:

Câu 311312: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(A\left( { - 2;3;1} \right)\). Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox có tọa độ là:

A.   \(\left( {2;0;0} \right)\).        

B. \(\left( { - 2;0;0} \right)\).       

C. \(\left( {0;3;1} \right)\).          

D. \(\left( {0; - 3; - 1} \right)\).

Câu hỏi : 311312

Phương pháp giải:

Hình chiếu vuông góc của điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) lên trục Ox là: \(M'\left( {{x_0};0;0} \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình chiếu vuông góc của điểm \(A\left( { - 2;3;1} \right)\) lên trục Ox có tọa độ là: \(\left( { - 2;0;0} \right)\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com