Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):4x + 3z - 5 = 0\). Tính khoảng cách d từ điểm \(M\left( {1; - 1;2} \right)\) đến mặt phẳng (P).

Câu 311311: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):4x + 3z - 5 = 0\). Tính khoảng cách d từ điểm \(M\left( {1; - 1;2} \right)\) đến mặt phẳng (P).

A.   \(d = \dfrac{4}{5}\).             

B. \(d = \dfrac{1}{5}\).               

C. \(d = \dfrac{7}{5}\).               

D. \(d = 1\).

Câu hỏi : 311311

Phương pháp giải:

Khoảng cách d từ điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) đến mặt phẳng \(\left( P \right):ax + by + cz + d = 0\) là: \(d = \dfrac{{\left| {a{x_0} + b{y_0} + c{z_0} + d} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} }}\).

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách d từ điểm \(M\left( {1; - 1;2} \right)\) đến mặt phẳng \(\left( P \right):4x + 3z - 5 = 0\) là: \(d = \dfrac{{\left| {4.1 + 3.2 - 5} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = 1\).

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Trần Lâm Công thức tính k/c từ điểm đến mp là j ạ?
   Thích Trả lời 11/04/2019 16:58 Tỉ lệ đúng 65 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com