Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen: IAIA, IAIO; nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO; nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB; nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO. Hôn nhân giữa bố và mẹ có kiểu gen như thể nào sẽ cho các con sinh ra có đủ 4 loại nhóm máu?

Câu 322643: Ở người nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen: IAIA, IAIO; nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO; nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB; nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO. Hôn nhân giữa bố và mẹ có kiểu gen như thể nào sẽ cho các con sinh ra có đủ 4 loại nhóm máu?

A. IAIO và IAIB

B. IBIO và IAIB

C. IAIB và IAIB

D. IAIO và IBIO

Câu hỏi : 322643
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để con sinh ra có đủ 4 nhóm máu thì

  Sinh nhóm máu O thì mỗi bên bố mẹ phải cho giao tử IO

  Mà sinh nhóm máu A hay B thì phải cho giao tử IA hoặc IB

  Vậy kiểu gen hai bố mẹ là IAIO và IBIO

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com