`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a) So sánh: \(\frac{2}{{3.5}}\) và \(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\)

b) Tính nhanh tổng \(S,\) với \(S = \frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + ... + \frac{2}{{2017.2019}}\)

Tổng S bằng: 

Câu 326322: a) So sánh: \(\frac{2}{{3.5}}\) và \(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\)


b) Tính nhanh tổng \(S,\) với \(S = \frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + ... + \frac{2}{{2017.2019}}\)


Tổng S bằng: 

A. \(S = \frac{{204}}{{673}}\)

B. \(S = \frac{{224}}{{673}}\)

C. \(S = \frac{{224}}{{763}}\)

D. \(S = \frac{{242}}{{673}}\)

Câu hỏi : 326322

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính \(\frac{2}{{3.5}}\), quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\), rồi so sánh hai kết quả với nhau.


b) Nhận thấy:


 \(\frac{2}{{3.5}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{5};\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{2}{{5.7}} = \frac{1}{5} - \frac{1}{7}\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,.....\,\,;\,\,\,\frac{2}{{2017.2019}} = \frac{1}{{2017}} - \frac{1}{{2019}}\)


Thay vào biểu thức của S, ta tính được tổng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Ta có: \(\frac{2}{{3.5}} = \frac{2}{{15}}\) và \(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{{5 - 3}}{{15}} = \frac{2}{{15}}\)

  Vậy: \(\frac{2}{{3.5}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{5}\)

  b) Ta có:

  \(\begin{array}{l}S = \frac{2}{{3.5}} + \frac{2}{{5.7}} + \frac{2}{{7.9}} + ... + \frac{2}{{2017.2019}}\\\,\,\,\, = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + ... + \frac{1}{{2017}} - \frac{1}{{2019}}\\\,\,\,\, = \frac{1}{3} - \frac{1}{{2019}}\\\,\,\,\, = \frac{{672}}{{2019}} = \frac{{224}}{{673}}\end{array}\)

  Vậy \(S = \frac{{224}}{{673}}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com