Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Câu 326894: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

A. 1A

B. 1,5A

C. 2A

D. 2,5A

Câu hỏi : 326894

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

  Ta có:

  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} \Rightarrow {I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}}.{I_1} = \frac{{36}}{{12}}.0,5 = 1,5A\)

  Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi U = 36V là: I2 = 1,5A

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com