Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng bao nhiêu để dòng điện này đi qua dây chỉ còn là 0,75A?

Câu 326920: Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng bao nhiêu để dòng điện này đi qua dây chỉ còn là 0,75A?

A. 6V

B. 5V

C. 4V

D. 3V

Câu hỏi : 326920

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ban đầu: U1 = 10V; I1 = 1,25A ;

  Sau đó cường độ dòng điện giảm còn 0,75A: I2 = 0,75A; U2

  ΔU = U1 – U2 = ?

  Ta có:  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} \Rightarrow {U_2} = \frac{{{I_2}}}{{{I_1}}}.{U_1} = \frac{{0,75}}{{1,25}}.10 = 6V\)

  Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là: ∆U = U1 – U2 = 10 - 6 = 4V

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com