`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 327785: Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B trong không khí. AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.

A. C nằm ngoài AB và gần phía A; CA = 8cm

B. C nằm ngoài AB và gần phía B; CB = 8cm

C. C là trung điểm của AB

D. C nằm ngoài AB và gần phía A ; CA = 16cm

Câu hỏi : 327785

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com