Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B trong không khí. AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.

Câu 327785: Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B trong không khí. AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.

A. C nằm ngoài AB và gần phía A; CA = 8cm

B. C nằm ngoài AB và gần phía B; CB = 8cm

C. C là trung điểm của AB

D. C nằm ngoài AB và gần phía A ; CA = 16cm

Câu hỏi : 327785

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hai điện tích trái dấu thì hút nhau, hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau


Công thức tính lực tương tác: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)


Công thức tổng hợp lực: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

  + Gọi \(\overrightarrow {{F_{13}}} ;\overrightarrow {{F_{23}}} \) lần lượt là lực do q1, q2 tác dụng lên q3

  - Để q3 cân bằng: \(\overrightarrow {{F_{13}}}  + \overrightarrow {{F_{23}}}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {{F_{13}}}  =  - \overrightarrow {{F_{23}}} \) điểm C phải thuộc AB

  Vì q1 > 0 và q2 < 0 nên C nằm ngoài AB và gần phía A.

  Độ lớn:

  \({F_{13}} = {F_{23}} \Leftrightarrow \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{C{A^2}}} = \frac{{k\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{C{B^2}}} \Rightarrow \frac{{CA}}{{CB}} = \sqrt {\left| {\frac{{{q_1}}}{{{q_2}}}} \right|}  = \frac{1}{2} \Rightarrow CB = 2.CA\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Ta lại có: CB - CA = AB = 8cm (2).

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}CA = 8cm\\CB = 16cm\end{array} \right.\)

   

   

  Chọn A

  Chú ý:

  *) Chú ý : Dấu và độ lớn của q3 tùy ý

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com