Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\lim \dfrac{1}{{5n + 3}}\) bằng

Câu 329750: \(\lim \dfrac{1}{{5n + 3}}\) bằng

A. \(0.\)  

B. \(\dfrac{1}{3}.\)  

C. \( + \infty \)  

D. \(\dfrac{1}{5}.\)

Câu hỏi : 329750
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com