`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {2; - 4;3} \right)\) và \(B\left( {2;2;7} \right)\). Trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)có tọa độ là

Câu 329749: Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {2; - 4;3} \right)\) và \(B\left( {2;2;7} \right)\). Trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)có tọa độ là

A. \(\left( {1;3;2} \right).\)  

B. \(\left( {2;6;4} \right)\)  

C. \(\left( {2; - 1;5} \right)\)

D. \(\left( {4; - 2;10} \right)\)

Câu hỏi : 329749
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com