Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là?

Câu 333260: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là?

A. 15V

B. 10V

C. 20V

D. 6,7V

Câu hỏi : 333260

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = E.d

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét trên một đường sức. Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{U_1}\; = E{d_1}\\{U_2}\; = E{d_2}\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{d_1}}}{{{d_2}}} = \frac{2}{3} \Rightarrow {U_2} = 1,5{U_1} = 1,5.10 = 15V\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com