Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện không đổi có I = 4,8A chạy qua một dây kim loại tiết diện thẳng S = 1 cm2. Tính số êlectrôn qua tiết diện thẳng của dây trong 1s.

Câu 334068: Một dòng điện không đổi có I = 4,8A chạy qua một dây kim loại tiết diện thẳng S = 1 cm2. Tính số êlectrôn qua tiết diện thẳng của dây trong 1s.

A. 3.1019 electron

B. 3.1015 electron

C. 6.1019 electron

D. 6.1015 electron

Câu hỏi : 334068

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện: \(I = {q \over t} = {{n\left| e \right|} \over t}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số êlectrôn qua tiết diện thẳng của dây trong 1s

  Ta có: \(I = \frac{q}{t} = \frac{{n\left| e \right|}}{t} \Rightarrow n = \frac{{It}}{{\left| e \right|}} = \frac{{4,8.1}}{{{{1,6.10}^{ - 19}}}} = {3.10^{19}}\,\left( {electron} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com