`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

VII. From the four words or phrases choose the one that best completes the sentence.

VII. From the four words or phrases choose the one that best completes the sentence.

Câu 1: Over the centuries, ______ that try to explain the origins of the university.

A. although many theories                 

B. many theories

C. have many theories been     

D. there have been many theories

Câu hỏi : 334494

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc câu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu đã có trạng ngữ “Over the centuries”

  Và mệnh đề quan hệ đóng vai trò tân ngữ “that try to explain the origins of the university”

  => Còn thiếu S + V + O (danh từ số nhiều)

  Tạm dịch: Trong nhiều thế kỉ, đã có nhiều giả thuyết giải thích nguồn gốc của các trường đại học.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Green plants combine ______ with water and carbon dioxide to make food.

A. energy derived it from light             

B. energy derived from light

C. energy is derived from light           

D. from light, and energy derived

Câu hỏi : 334495

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: comebine sth with sth (kết hợp cái gì với cái gì)

  Sau “combine” cần danh từ/ cụm danh từ

  energy derived from light = energy which is derived from light => cụm danh từ

  Tạm dịch: Cây xanh kết hợp năng lượng lấy từ ánh sáng với nước và carbon dioxide để làm thức ăn.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: To plant rice, farmers, ______, set young plants in the mud.

A. they wade with bare feet in the water 

B. water wading in their bare feet

C. whose bare feet wading in the water  

D. wading in the water in their bare feet

Câu hỏi : 334496

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu đã có cụm trạng từ chỉ mục đích “To plant rice”

  Chủ ngữ “farmers”

  Động từ “set”

  => giữa 2 dấu phẩy cần mệnh đề quan hệ/ mệnh đề quan hệ rút gọn bổ nghĩa cho danh từ “farmers”

  Câu đầy đủ: …famers, who wade in the water in their bare feet…

  Khi rút gọn, ta bỏ “who”, động từ chuyển về dạng V-ing.

  Tạm dịch: Để trồng lúa, nông dân, lội trong nước bằng chân trần, đặt cây non trong bùn.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Only by reproducing at a tremendous rate ______ to survive in the sea.

A. many plant and animal species manage

B. do many plant and animal species manage

C.  manage many plant and animal species

D. plant and animal species manage many

Câu hỏi : 334497

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc đảo ngữ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Only by + noun/ V-ing + trợ động từ + S + động từ chính

  Tạm dịch: Chỉ bằng cách sinh sản với tốc độ cực lớn nhiều loài động thực vật mới có thể xoay sở để tồn tại trên biển.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com