Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 45% cả lớp. Số học sinh trung bình bằng \(\frac{3}{2}\) số học sinh khá.

Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 45% cả lớp. Số học sinh trung bình bằng \(\frac{3}{2}\) số học sinh khá.

Câu 1:  Tính số học sinh mỗi loại.

A. 19 học sinh trung bình; 11 học sinh khá.   

B. 18 học sinh trung bình; 15 học sinh khá.   

C. 18 học sinh trung bình; 12 học sinh khá.   

D. 17 học sinh trung bình; 10 học sinh khá.   

Câu hỏi : 338015

Phương pháp giải:

 + Muốn tìm số học sinh trung bình ta tính \(45\% \) của 40.


 + Muốn tìm số học sinh khá ta lấy số học sinh trung bình chia cho \(\frac{3}{2}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số học sinh trung bình là: \(45\% .40 = 18\) (học sinh).

  Số học sinh khá là: \(18:\frac{3}{2} = 12\) (học sinh).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:  Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với cả lớp.

A. \(25\% \)

B. \(35\% \)

C. \(20\% \)

D. \(28\% \)

Câu hỏi : 338016

Phương pháp giải:

 Tìm số học sinh giỏi: ta lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh khá và số học sinh trung bình.


Sau đó: Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp.


Ta lấy số học sinh giỏi chia cho số học sinh cả lớp rồi nhân với 100.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Số học sinh giỏi của lớp đó là : \(40 - 18 - 12 = 10\) (học sinh)

  Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là : \(10:40.100 = 25\% \)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com