Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\), vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\angle xOy = {120^0};\,\angle xOz = {60^0}.\)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\), vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\angle xOy = {120^0};\,\angle xOz = {60^0}.\)

Câu 1: Tính số đo \(\angle yOz.\)
Chứng tỏ Oz là tia phân giác của \(\angle xOy\).

A. \(\angle yOz  = {90^0}\) 

B. \(\angle yOz  = {70^0}\) 

C. \(\angle yOz  = {80^0}\) 

D. \(\angle yOz  = {60^0}\) 

Câu hỏi : 338018

Phương pháp giải:

+ Chỉ ra tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Từ đó suy ra: \(\angle xOz + \angle zOy = \angle xOy\) , thay số đo các góc đã biết vào ta tìm được số đo góc \(\angle yOz.\)


+ Chỉ ra Oz nằm giữa hai tia \(Ox;\,\,Oy\). Và \(\angle xOz = \angle zOy = {60^0}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: \(\angle xOz < \angle xOy\,\,\,\left( {{{60}^0} < {{120}^0}} \right)\)

  \( \Rightarrow \,Tia\,\,Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox;\,\,Oy\).

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle xOz + \angle zOy = \angle xOy\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{60^0}\,\, + \angle zOy\, = {120^0}\\ \Rightarrow \angle zOy = {120^0} - {60^0} = {60^0}\end{array}\)

  \(\angle yOz = \angle zOy = {60^0}\) 

  + Tia Oz nằm giữa hai tia \(Ox;\,\,Oy\)(chứng minh trên)

  Mà \(\angle xOz = \angle zOy = {60^0}\)

  \( \Rightarrow \,\,tia\,\,Oz\) là tia phân giác của góc \(\angle xOy.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Vẽ tia Ot là tia phân giác của \(\angle xOz\) và \(Ox'\) là tia đối của tia Ox. Tính số đo \(\angle x'Ot.\)

A. \(\angle x'Ot = {120^0}\)

B. \(\angle x'Ot = {150^0}\)

C. \(\angle x'Ot = {130^0}\)

D. \(\angle x'Ot = {155^0}\)

Câu hỏi : 338019

Phương pháp giải:

Vẽ tia Ot là tia phân giác của \(\angle xOz\) và \(Ox'\) là tia đối của tia Ox.


Vì tia Ot là tia phân giác của \(\angle xOz\)từ đó tìm được số đo góc \(\angle xOt\) , mà \(Ox'\) là tia đối của tia Ox nên hai góc \(\angle xOt;\,\,\,\angle tOx'\) là hai góc kề bù. \( \Rightarrow \angle tOx'\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vẽ tia Ot là tia phân giác của \(\angle xOz\) và \(Ox'\) là tia đối của tia Ox. Tính số đo \(\angle x'Ot.\)

  Vì tia \(Ot\) là tia phân giác của \(\angle xOz\) nên \(\angle xOt = \angle tOz = \frac{{\angle xOz}}{2} = \frac{{{{60}^0}}}{2} = {30^0}\)

  Lại có: \(Ox'\) là tia đối của tia \(Ox\)

  \( \Rightarrow \angle xOt;\,\,\angle tOx'\) là hai góc kề bù

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle xOt + \angle tOx' = {180^0}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{30^0} + \angle tOx' = {180^0}\\ \Rightarrow \angle tOx' = {180^0} - {30^0} = {150^0}\end{array}\)

  Vậy \(\angle x'Ot = {150^0}\) . 

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com