Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 làm hai phần bằng nhau. Phần một, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch chứa 24,15 gam chất tan, đồng thời thấy thoát ra V lít khí H2. Hòa tan phần hai bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 39,93 gam muối và 1,5V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là

Câu 343926: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 làm hai phần bằng nhau. Phần một, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch chứa 24,15 gam chất tan, đồng thời thấy thoát ra V lít khí H2. Hòa tan phần hai bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 39,93 gam muối và 1,5V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là

A. 0,896.

B. 1,008.

C. 1,344.

D. 0,672.

Câu hỏi : 343926

Phương pháp giải:

- Thí nghiệm 2: m muối = mFe(NO3)3


Quy đổi mỗi phần thành: Fe (0,165 mol) và O (x mol)


BTe cho thí nghiệm 2: 3nFe = 2nO + 3nNO ⟹ (1) (ẩn x và V)


- Thí nghiệm 1:


\(\left\{ \begin{array}{l}F{\rm{e}}:0,165\\O:x\end{array} \right. + HCl \to 24,15\left(g \right)\left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }}:y\\F{{\rm{e}}^{3 + }}:0,165 - y\\BTDT \to C{l^ - }:0,495 - y\end{array} \right. + {H_2}\)


Khối lượng chất tan: m chất tan = mFe2+ + mFe3+ + mCl- ⟹ y


⟹ nFe2+ và nFe3+


BTe cho thí nghiệm 1:


2nFe2+ + 3nFe3+ = 2nO + 2nH2 ⟹ (2) (ẩn x và V)


Giải (1) và (2) được: x, V.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Thí nghiệm 2: m muối = mFe(NO3)3 = 39,93 : 242 = 0,165 mol

  Quy đổi mỗi phần thành: Fe (0,165 mol) và O (x mol)

  BTe cho thí nghiệm 2: 3nFe = 2nO + 3nNO ⟹ 3.0,165 = 2x + 3.(1,5V/22,4) (1)

  - Thí nghiệm 1:

  \(\left\{ \begin{array}{l}F{\rm{e}}:0,165\\O:x\end{array} \right. + HCl \to 24,15\left(g \right)\left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }}:y\\F{{\rm{e}}^{3 + }}:0,165 - y\\BTDT \to C{l^ - }:0,495 - y\end{array} \right. + {H_2}\)

  Khối lượng chất tan: mchất tan = mFe2+ + mFe3+ + mCl-

  ⟹ 56y + 35,5(0,495 - y) = 24,15 ⟹ y = 0,075

  ⟹ nFe2+ = 0,075 mol; nFe3+ = 0,09 mol

  BTe cho thí nghiệm 1:

  2nFe2+ + 3nFe3+ = 2nO + 2nH2 ⟹ 2.0,075 + 3.0,09 = 2x + 2.(V/22,4) (2)

  Giải (1) và (2) được: x = 0,18 và V = 0,672

  Vậy V = 0,672 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com