Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \({\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x + 1} \right) =  - 2\) có nghiệm là

Câu 344235: Phương trình \({\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x + 1} \right) =  - 2\) có nghiệm là

A. \(x = \dfrac{3}{4}\)

B. \(x = 3\)

C. \(x = 4\)

D. \(x =  - 3\)

Câu hỏi : 344235
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com