Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 2019\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 344236: Hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 2019\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(\left( { - 1;0} \right)\)

B. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

C. \(\left( { - 1;1} \right)\)

D. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)

Câu hỏi : 344236
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com