Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \({\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^x} + {\left( {\sqrt 2  + 1} \right)^x} - 2\sqrt 2  = 0\) có tích tất cả các nghiệm là

Câu 344265: Phương trình \({\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^x} + {\left( {\sqrt 2  + 1} \right)^x} - 2\sqrt 2  = 0\) có tích tất cả các nghiệm là

A. 1

B. 2

C. \( - 1\)

D. 0

Câu hỏi : 344265
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com