Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập \(A = \left\{ { - 1;1;5;8} \right\}\), B ="Gồm các ước số nguyên dương của 16".

Viết tập A dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Viết tập B dưới dạng liệt kê các phần tử.

Câu 347108: Cho tập \(A = \left\{ { - 1;1;5;8} \right\}\), B ="Gồm các ước số nguyên dương của 16".


Viết tập A dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Viết tập B dưới dạng liệt kê các phần tử.

A. \(A = \left\{ {x \in \mathbb{R}\left| {\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x - 5} \right)\left( {x - 8} \right) = 0} \right.} \right\}\)

B. \(B = \left\{ {0;\,\,1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}4;{\rm{ }}8;{\rm{ }}16} \right\}\)

C. Cả A, B đều sai           

D. Cả A, B đều đúng

Câu hỏi : 347108

Phương pháp giải:

Viết tập \(A\) dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.


Viết tập \(B\) dưới dạng liệt kê các phần tử.

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(A = \left\{ { - 1;\,\,1;\,\,5;\,\,8} \right\} \Rightarrow x \in \left\{ { - 1;\,\,1;\,\,5;\,\,8} \right\}\) là tập nghiệm của phương trình: \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x - 5} \right)\left( {x - 8} \right) = 0.\)

  \( \Rightarrow A = \left\{ {x \in \mathbb{R}\left| {\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x - 5} \right)\left( {x - 8} \right) = 0} \right.} \right\}.\)

  \(B = \) “Gồm các ước số nguyên dương của 16”
  Mà \(U\left( {16} \right) = \left\{ { \pm 1;\,\, \pm 2;\, \pm 4;\, \pm 8;\, \pm 16} \right\} \Rightarrow B = \left\{ {1;\,\,2;{\rm{ }}4;\,\,8;{\rm{ }}16} \right\}.\) 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com