`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe ô tô chuyến trước đã chở được 4 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 2 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Câu 349475: Một xe ô tô chuyến trước đã chở được 4 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 2 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

A. 82 tạ.

B. 92 tạ.

C. 72 tạ.

D. 102 tạ.

Câu hỏi : 349475

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị tấn sang tạ. Ta đã biết: 1 tấn = 10 tạ. Tìm số tạ muối chuyến sau chở được.


Tìm số tạ muối cả hai chuyến chở được : ta lấy số tạ muối chở được ở chuyến 1 và chuyến 2 cộng lại với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi: 4 tấn = 40 tạ.

  Chuyến sau chở được số tạ muối là:

  \(40 + 2 = 42\) (tạ).

  Cả hai chuyến xe đó chở được số tạ muối là:

  \(40 + 42 = 82\) (tạ).

  Đáp số: 82 tạ.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com