Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu đồ đọc sách:

Biểu đồ trên chỉ số quyển sách mà các bạn Bình, An, Minh, Hòa đã đọc trong một năm.

Dựa vào biểu đồ, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Biểu đồ đọc sách:

Biểu đồ trên chỉ số quyển sách mà các bạn Bình, An, Minh, Hòa đã đọc trong một năm.

Dựa vào biểu đồ, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Bình đọc bao nhiêu quyển sách?

A. \(35\)

B. \(40\)

C. \(25\)

D. \(20\)

Câu hỏi : 350036

Phương pháp giải:

Để trả lời được Bình đọc bao nhiêu quyển sách ta đặt thước kẻ song song với trục “tên” , dóng sang trục “Quyển sách”, giá trị tại điểm thước kẻ giao với trục là số quyển sách mà Bình đọc được.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để trả lời được Bình đọc bao nhiêu quyển sách ta đặt thước kẻ song song với trục “tên” , dóng sang trục “Quyển sách”, giá trị tại điểm thước kẻ giao với trục là số quyển sách mà Bình đọc được. Bình đọc được 35 quyển sách.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: An đọc nhiều hơn Bình bao nhiêu quyển sách?

A. \(6\) 

B. \(5\) 

C. \(4\) 

D. \(8\) 

Câu hỏi : 350037

Phương pháp giải:

 Để xác định được An đọc được nhiều hơn Bình bao nhiêu quyển thì ta tìm số sách mà mỗi bạn đọc được (tương tự câu a). Sau đó để tìm đáp số ta làm phép tính trừ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để xác định được An đọc được nhiều hơn Bình bao nhiêu quyển thì ta tìm số sách mà mỗi bạn đọc được (tương tự câu a). Sau đó để tìm đáp số ta làm phép tính trừ.

  Bình đọc được 35 quyển sách, An đọc được 40 quyển sách.

  An đọc nhiều hơn bình: \(40 - 35 = 5\) (quyển)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Ai đọc nhiều sách nhất?

A. Bình

B. Minh 

C. An

D. Hòa

Câu hỏi : 350038

Phương pháp giải:

Để nhận xét được ai đọc nhiều sách nhất, ai đọc được ít sách nhất thì chỉ cần tìm xem cột của ai cao nhất, cột của ai thấp nhất. Như vậy An đọc nhiều sách nhất, Hòa đọc ít sách nhất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để nhận xét được ai đọc nhiều sách nhất, chỉ cần tìm xem cột của ai cao nhất.

  Như vậy An đọc nhiều sách nhất (40 quyển).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Ai đọc ít sách nhất?

A. Bình

B. Minh 

C. An 

D. Hòa

Câu hỏi : 350039

Phương pháp giải:

Để nhận xét được ai đọc nhiều sách nhất, ai đọc được ít sách nhất thì chỉ cần tìm xem cột của ai cao nhất, cột của ai thấp nhất. Như vậy An đọc nhiều sách nhất, Hòa đọc ít sách nhất.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để nhận xét được ai đọc được ít sách nhất thì chỉ cần tìm xem cột của ai thấp nhất.

  Hòa đọc ít sách nhất (20 quyển).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:  Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

A. 32

B. 28

C. 35

D. 30 

Câu hỏi : 350040

Phương pháp giải:

Muốn tính trung bình cộng số sách mà mỗi bạn đọc được, cần biết mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách từ biểu đồ. Số sách mà mỗi bạn đọc được:


Bình 35 quyển, An 40 quyển, Minh 25 quyển, Hòa 20 quyển.


Trung bình mỗi bạn đọc được: \(\left( {35 + 40 + 25 + 20} \right):4 = 30\) (quyển).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Muốn tính trung bình cộng số sách mà mỗi bạn đọc được, cần biết mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách từ biểu đồ.

  Số sách mà mỗi bạn đọc được: Bình 35 quyển, An 40 quyển, Minh 25 quyển, Hòa 20 quyển.

  Trung bình mỗi bạn đọc được: \(\left( {35 + 40 + 25 + 20} \right):4 = 30\) (quyển).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com