Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {2;\,\,1} \right),{\rm{ }}B\left( { - 1; - 2} \right),{\rm{ }}C\left( { - 3;\,2} \right)\). Tìm điểm \(D\)  sao cho \(ABCD\) là hình bình hành.

Câu 351516: Cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {2;\,\,1} \right),{\rm{ }}B\left( { - 1; - 2} \right),{\rm{ }}C\left( { - 3;\,2} \right)\). Tìm điểm \(D\)  sao cho \(ABCD\) là hình bình hành.

A. \(D\left( {0;4} \right)\)

B. \(D\left( {0;5} \right)\)            

C. \(D\left( {2;5} \right)\)            

D. \(D\left( {1;5} \right)\)

Câu hỏi : 351516

Phương pháp giải:

\(ABCD\) là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} .\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 3;\, - 3} \right).\)

  Gọi \(D\left( {x;y} \right) \Rightarrow \overrightarrow {DC}  = \left( { - 3 - x;\,\,2 - y} \right).\)

  Ta có: \(ABCD\) là hình bình hành  \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 3 - x =  - 3\\2 - y =  - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0\\y = 5\end{array} \right. \Rightarrow D\left( {0;\,\,5} \right).\)

  Vậy \(D\left( {0;5} \right).\)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com