Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986), Việt Nam có chủ trương nào sau đây?

Câu 352273: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986), Việt Nam có chủ trương nào sau đây?

A. Phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung.        

B. Tập trung cải tạo công thương nghiệp.

C. Xóa bỏ sự tồn tại của thị trường tự do.          

D. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Câu hỏi : 352273

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 209.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chính sách đổi mới về kinh tế của Đảng (từ năm 1986) bao gồm:

  - Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

  - Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

  - Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com