Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

 

Câu 352288: Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?


 

A. Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước.

B. Mở đầu thời kỳ vận động giải phóng dân tộc.

C. Bước đầu xây dựng lực lượng cho cách mạng.

D. Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh.

Câu hỏi : 352288

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cao trào kháng Nhật cứu nước có ý nghĩa:

  - Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang được củng cố, phát triển vượt bậc; kẻ thù hoang mang, suy yếu.

  - Tập dượt cho quần chúng đấu tranh, sẵn sàng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com